Vytlačiť
Užívateľské hodnotenie: / 10
NajhoršíNajlepší 
Sobota, 27 September 2008 13:46

 Materská škola

 

 • nachádzajúca sa v zdravom, tichom prostredí na sídlisku Zlatý Potok
 • s veľkou záhradou plnou stromov, kríkov, vybavenou detským ihriskom v ktorom nechýbajú hojdačky, pieskoviská, preliezky, detské šúchačky poskytujúce deťom veľa zábavy,
 • s dopravným ihriskom perfektne vybaveným "strojovým parkom" (trojkolkami, kolobežkami, bicyklami)

V MŠ je 8 tried z toho 1 trieda špeciálna pre deti so zdravotným znevýhodnením. Ostatné deti so špeciálnymi  výchovno - vzdelávacími potrebami sú integrované v bežných triedach.

Poslanie našej materskej školy vystihuje motto: "Slnko svieti rovnako pre všetkých", našou snahou je teda vychovávať a vzdelávať samostatné a zdravo sebavedomé deti, ktoré budú na základe vlastných postojov schopné dodržiavať etické a ľudské hodnoty, princípy a chápať zmysel svojho bytia a okolitého sveta a to najmä interakciou (s prírodou, vecami, ľuďmi...), osobnou skúsenosťou a vlastným emocionálnym prežívaním skutočnosti.
  
 
 
 
NAŠE KRÉDO:
 
krédo

 
 

SLNKO SVIETI


ROVNAKO PRE VŠETKÝCH

 

 

 

NAŠE POSLANIE :

 

 • V MŠ poskytujeme celodennú a poldennú starostlivosť deťom od 2 do 7 rokov
 • Materská škola sa špecializuje na poskytovanie starostlivosti deťom so špeciálnymi potrebami (nadaným i zdravotne znevýhodnením – deťom s telesným a zrakovým postihnutím)

 
 
CIELE VÝCHOVY A VZDELÁVANIA V MŠ :

Hlavným cieľom predprimárneho vzdelávania je dosiahnuť optimálnu perceptuálno-motorickú, kognitívnu a citovo-sociálnu úroveň ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti. Východiskom je jedinečnosť dieťaťa, aktívne učenie a jeho začleňovanie sa do skupiny a kolektívu.

Rámcovými cieľmi v oblasti výchovy a vzdelávania v súlade s koncepciou MŠ sú:
 • Cieľavedomé, systematické rozvíjanie osobnosti dieťaťa a jeho schopnosti učiť sa v tvorivej atmosfére.
 • Rozvíjanie osobnosti detí s ohľadom na ich individuálne schopnosti a zdravotný stav.
 • Osvojovanie si hodnôt, na ktorých je založená naša spoločnosť.
 • Prihliadanie na rôzne sociokultúrne, socioekonomické zázemie detí
 • Získavanie osobnej samostatnosti a schopnosti prejavovať sa ako samostatná osobnosť pôsobiaca na svoje okolie.
 • Využívanie interaktívnych metód ako je zážitkové učenie, tematické a projektové vyučovanie.
 • Rozvíjanie a podporovanie práce s počítačom a interaktívnou tabuľou využívaním detských edukačných programov.
 • Rozvíjanie návykov súvisiacich so zdravým životným štýlom: potrebou pohybu, otužovania, zdravého stravovania.
 • Osvojovanie si správneho postoja k ochrane svojho zdravia aj životného prostredia.
Vlastné zameranie materskej školy:


Každé dieťa je jedinečná bytosť, schopná pozitívneho vývoja. Chceme, aby v našej materskej škole mohli zažiť pocit úspechu a šťastia všetky deti. V MŠ sa zameriavame na:

 • digitálne technológie a ich využívanie v edukačnom procese;
 • environmentálnu výchovu;
 • výchovu k ochrane života a zdravia (táto široká oblasť obsahuje starostlivosť o zdravie detí intaktných aj zdravotne znevýhodnených)


Dlhodobé projekty : 

 • „Centrumáčikova Zelená škola“ - environmentálna výchova v ročných obdobiach je aktualizovaný a doplnený o edukačné projekty “Svet je pre všetkých“; „Živá planéta a kamarát Vesmír“, ako komplex elementárnych poznatkov o živej a neživej prírode, rodnej vlasti, kontinentoch, našej Zemi a planétach aj Vesmíre.
 • Na základe spracovaného projektu športových aktivít materská škola každoročne organizuje vlastnú olympiádu a paralympiádu. Pravidelne sa zúčastňujeme okresnej súťaže športovej olympiády predškolákov.
 • V rámci krúžkovej činnosti dlhodobo poskytujeme možnosť výučby cudzieho jazyka.
 • Nezabúdame ani na národné a regionálne ľudové tradície  pod názvom „Pradienka z kolovrátka“.
 • V rámci starostlivosti o nadané deti by sme sa chceli viac venovať digitálnym technológiám a práci s interaktívnou tabuľou, dramatickej výchove, kde môže bábka pôsobiť aj ako terapeutická pomoc a zaujala nás aj nová svetelná terapia.

Posledná zmena ( Štvrtok, 21 Február 2013 19:17 )