PDF Vytlačiť E-mail
Piatok, 10 Október 2008 13:02

 

Prevádzka materskej školy:


Materská škola je v prevádzke v pracovných dňoch:


- štandardná doba: 6:00 - 16:30 hod

Konzultačné hodiny:

Riaditeľka materskej školy: Bc. Ivana Fabová: 10:00 - 12:00 hod
Vedúca školskej jedálne: Lenka Maľová       7:30 - 11:30 hod
Hospodárka školy: Ing. Martina Toncárová : 7:00 - 15:00 hod, v pondelok, streda, piatok

 

Prihláška do MŠ tu.

 

Milí rodičia, do materskej školy budem potrebovať:

 

  1. Topánky na prezutie - sandálky, papučky so spevnenou klenbou, nie cvičky ani šľapky - označiť menom
  2. Pyžamo - označiť menom, ak zvyknem zaspávať s hračkou, tak si ju prosím so sebou, naťahovaciu plachtu na gumičku, igelit. podložku, obliečku na perinku 120 x 80 (cm) a oblečený vankúšik.
  3. Od štyroch rokov, potrebujem úbor na cvičenie - biele tričko, trenírky alebo krátke elastické nohavice - označiť menom a dať do pláteného vrecúška
  4. Náhradné spodné prádlo (ak by sa mi stal "malér") a podbradník (ak mám problémy s jedením)
  5. Pohodlné oblečenie, v ktorom sa dá dobre hrať
  6. Hygienické potreby: detské mydlo, toaletný papier, balíček hygienických vreckoviek, od 3 rokov zubnú kefku (vyryť meno), zubnú pastu
  7. Prefotenú kópiu preukazu poistenca

Platby:

 

Bankové spojenie
 Materská škola
 MŠ - školská jedáleň
 
Rodičovské združenie
pri MŠ Centrum Zvolen
Účel Školné Stravné Sponzoring
Číslo účtu VÚB a.s. Zvolen 1942314657
 VÚB a.s. Zvolen 35-3634412
 ČSOB : 4008004477
IBAN  SK2702000000001942314657 SK4102000000350003634412  
Kód banky 0200 0200 7500
       

 

Platby počas školského roka: 

 

Príspevok za školné uhrádza zákonný zástupca                         23,-€

na č. účtu materskej školy :  IBAN SK27 0200 0000 0019 4231 4657
VS :879, ŠS :
mmrrrr (úhrada za mesiac rok),  do poznámky uviesť meno a priezvisko dieťaťa.

Príspevok za stravu uhrádza zákonný zástupca 

na č. účtu školskej jedálne :  IBAN SK41 0200 0000 3500 0363 4412
VS : 552, ŠS :
mmrrrr (úhrada za mesiac rok),  do poznámky uviesť meno a priezvisko dieťaťa.
Prosím neuhrádzajte platby vkladom na účet !

Všetky nejasnosti týkajúce sa platieb konzultujte v hospodárskom pavilóne,
príp. telefonicky na
M : 0948 / 409 908

 

Platby za MŠ stanovuje

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Zvolen č. 203 (ďalej len „VZN č.203“) o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a príspevku na čiastočnú úhradu nákladov  v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mesto Zvolen

 

Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole platné od 1.1.2020 (podľa VZN č.203)

Výška, termín a spôsob úhrady príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole

v období plnej prevádzky

1.   1.,   Zákonný zástupca prispieva v materskej škole mesačne za dieťa sumou vo výške 23 EUR bez ohľadu na trvalý pobyt dieťaťa. Príspevok sa uhrádza mesiac vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci.

 2., Ak je dieťa prijaté do materskej školy v priebehu školského roka, príspevok sa uhrádza od mesiaca  uvedeného v „rozhodnutí o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie“, doručeného zákonnému zástupcovi.

2.      Za dieťa, ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby a zákonný zástupca predloží riaditeľovi lekárske potvrdenie o chorobe dieťaťa, prispieva zákonný zástupca mesačne sumou vo výške 5 EUR.

Príspevok sa uhrádza do 20. dňa kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom bolo predložené lekárske potvrdenie o chorobe dieťaťa.

Výška, termín a spôsob úhrady príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole

v období obmedzenej alebo prerušenej prevádzky cez letné prázdniny

1.  1.,    Za dieťa, ktoré nebude ani 1 deň počas celého obdobia letných prázdnin navštevovať materskú školu, prispieva zákonný zástupca sumou vo výške 5 EUR za celé obdobie prázdnin.

Príspevok sa uhrádza do 20. júna kalendárneho mesiaca.

2.   2.,   Za dieťa, ktoré bude v čase letných prázdnin navštevovať materskú školu 1 a viac dní, najviac však 4 týždne, prispieva zákonný zástupca za dieťa sumou vo výške 23 EUR za celé obdobie prázdnin.

Príspevok sa uhrádza do 20. júna kalendárneho mesiaca.

3.  3.,  Za dieťa, ktoré bude v čase letných prázdnin navštevovať materskú školu viac ako 4 týždne, prispieva zákonný zástupca mesačne celou sumou 23,-€ za júl a 23,-€ za august .

4.   4., Výšku príspevku podľa bodov 1, 2, 3 tohto článku oznámi zákonnému zástupcovi riaditeľ materskej školy, pričom pre určenie výšky príspevku je rozhodujúce písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o návšteve materskej školy v čase letných prázdnin. Zákonný zástupca v písomnom vyhlásení uvedie, v ktorých týždňoch počas letných prázdnin bude dieťa  materskú školu navštevovať. 

5.    5., Za týždeň dochádzky do materskej školy sa na účely platenia príspevku podľa tohto článku považuje každý aj začatý týždeň okrem týždňa, v ktorom 1. júl pripadne na štvrtok alebo piatok, kedy sa za začatý týždeň príspevok neuhrádza.

Oslobodenie od povinnosti uhrádzať príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole

1.      1. Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole sa neuhrádza:

a.       a, za dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné,

b.      b,   ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi, alebo mu bola ÚPSVaR schválená dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením,

c.       c,   za dieťa, ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu,

d.      d,  počas krízovej situácie, mimoriadnej situácie alebo mimoriadnej udalosti, ak je nadriadeným orgánom alebo štátnym orgánom nariadené prerušenie alebo obmedzenie prevádzky materskej školy, ktoré neumožní dochádzku dieťaťa do materskej školy na viac ako 10 dní v príslušnom mesiaci.
 

Príspevok -  záloha za stravu v školskej  jedálni

Na základe schválenia Novelizácie č.1 VZN č.203, ktorá nadobúda účinnosť od 01.01.2022

sa mení a dopĺňa Článok 18 nasledovne:

Výška, termín a spôsob úhrady príspevku v školskej jedálni

(1) Zákonný zástupca prispieva na režijné náklady v školskej jedálni mesačne za dieťa sumou vo výške 5,00 EUR, a to za mesiace január až jún a september až december kalendárneho roka

Z tohto dôvodu oznamujeme rodičom, že od 01.01.2022 sa zvyšuje stravná jednotka nasledovne:

 

Trvalým príkazom prispieva rodič sumou  36,- EUR / mesiac.

1,54 EUR (strava na deň) + 5 € réžia

Deti, pre ktoré platí výnimka (dotácia na stravu - viď. nižšie) platia 10,- EUR / mesiac 

0,24 EUR (strava na deň s dotáciou) + 5 € réžia


Novelizacia1_VZN203.PDF

Uz-MsZ-32-21.pdf

Posledná zmena ( Utorok, 25 Január 2022 17:23 )