Vitajte vo svete detí PDF Vytlačiť E-mailNech sa páči, vstúpiť ráčte,
keď september opäť začne!
Všetci sa v nej spolu hráme
a veľmi sa dobre máme.
Teším sa tu každý deň,
čo nového sa dozviem,
lebo naše detičky
majú múdre hlavičky;
ba i srdce zo zlata,
každý super kamaráta.
To je škôlka, školička,
naša druhá mamička!
 Logo
   
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 VÝBEROVÉ KONANIE

Materská škola, Centrum 2496/29 vo Zvolene,
bola úspešná v podaní Výzvy „ Zdravotnícky pracovník v materskej,
v základnej a strednej škole"
, ktorú vyhlásilo MŠVVaŠ SR v rámci Plánu obnovy
a odolnosti Slovenskej republiky.

Na základe schválenia a podpory tejto žiadosti,
vypisujeme výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície :
zdravotnícky pracovník (prioritne fyzioterapeut).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
OZNAM

Od 01.01.2022  sa zvyšujú režijné náklady v školskej jedálne na 5,00  Eur.

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Zvolen č. 203 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mesto Zvolen sa mení a dopĺňa v článku 18 nasledovne:

Výška, termín a spôsob úhrady príspevku v školskej jedálni

(1) Zákonný zástupca prispieva na režijné náklady v školskej jedálni mesačne za dieťa sumou vo výške 5,00 EUR, a to za mesiace január až jún a september až december kalendárneho roka.

Novelizácia č. 1 VZN Mesta Zvolen č. 203 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mesto Zvolen

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OZNAM

 

      Vážení rodičia, podľa platných opatrení ÚVZ SR a aktualizovaného školského semafora
platia 
od 29.11.2021 tieto podmienky vstupu do priestorov materskej školy:

 Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest,
ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom
ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela,
zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, (hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia.

Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.

Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní(vrátane víkendov a sviatkov)
rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.

  Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti.docx

Vstup cudzím osobám do priestorov školy a školského zariadenia

je zakázaný alebo povolený iba v režime OP (očkovaný, prekonaný) 

so súhlasom riaditeľa.


------------------------------------------------------------------------------------------

 

OZNAM:

 od 01.01.2020 je pevná linka zrušená !
Aktuálny telefonický kontakt : 

M :  0948 / 409 908

Ďakujeme. 

 

 

Posledná zmena ( Streda, 03 August 2022 12:54 )