Vitajte vo svete detí PDF Vytlačiť E-mailNech sa páči, vstúpiť ráčte,
keď september opäť začne!
Všetci sa v nej spolu hráme
a veľmi sa dobre máme.
Teším sa tu každý deň,
čo nového sa dozviem,
lebo naše detičky
majú múdre hlavičky;
ba i srdce zo zlata,
každý super kamaráta.
To je škôlka, školička,
naša druhá mamička!
 Logo
   
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 


Materská škola, Centrum 2496/29, 960 01 Zvolen,
vyhlasuje


výberové konanie na obsadenie miesta učiteľa/ky materskej školy


Druh pracovného pomeru: doba určitá s nástupom od 1.9.2019

Kvalifikačné a iné predpoklady:
- odborné a kvalifikačné predpoklady poţadované pre učiteľa materskej školy v zmysle
zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠ SR
č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné
poţiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných
zamestnancov v znení neskorších predpisov,
- bezúhonnosť,
- zdravotná spôsobilosť,
- ovládanie štátneho jazyka.


Ďalšie požiadavky do výberového konania:
- znalosť práce s PC, privítame znalosť práce s IT,
- znalosť Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských
školách.


Zoznam dokladov, ktoré musí uchádzač predložiť:
- písomná žiadosť o účasť vo výberovom konaní,
- overené kópie dokladov o splnení kvalifikačných predpokladov,
- profesijný životopis,
- potvrdenie o telesnej spôsobilosti a duševnej spôsobilosti pre výkon pedagogickej činnosti
nie staršie ako mesiac,
- v prípade, ak požadované vzdelanie bolo získané v inom jazyku ako v štátnom, doklad
o vykonaní skúšky zo štátneho jazyka,
- písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby výberového konania
v zmysle zák. č. 18/2018Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.

Platové podmienky:
V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce
vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


Termín a miesto podania žiadosti:
Žiadosť o účasť vo výberovom konaní je potrebné doručiť poštou alebo osobne spolu

s požadovanými dokladmi do 10.06.2019 na adresu:
Materská škola

Centrum 2496/29

960 01 Zvolen

Obálku označiť v ľavom hornom rohu „UČITEĽKA MŠ“
Výberové konanie sa uskutoční pohovorom v priestoroch materskej školy 20. júna 2019.
Uchádzači budú telefonicky oboznámení o presnom čase pohovoru.

Poznámka:
Na účel preukázania bezúhonnosti v zmysle § 3 ods. 6 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone
práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov úspešný uchádzač pred uzavretím pracovnoprávneho vzťahu poskytne
zamestnávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.

Zvolen, 16.05.2019 Bc. Ivana Fabová
 riaditeľka MŠ