Vitajte vo svete detí PDF Vytlačiť E-mailNech sa páči, vstúpiť ráčte,
keď september opäť začne!
Všetci sa v nej spolu hráme
a veľmi sa dobre máme.
Teším sa tu každý deň,
čo nového sa dozviem,
lebo naše detičky
majú múdre hlavičky;
ba i srdce zo zlata,
každý super kamaráta.
To je škôlka, školička,
naša druhá mamička!
 Logo
   
 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POZOR ZMENA !!!

Venujte prosím pozornosť bodu č. 3

 
Informácia o organizácii prevádzky MŠ
od 15.6. 2020
a po dohode so zriaďovateľom Mestom Zvolen.

 
Z dôvodu aktuálnych opatrení relevantných úradov účinných od 15.6.2020, ktoré upravujú organizačné podmienky prevádzky materských škôl vzhľadom na personálne, materiálne a priestorové možnosti rešpektujúc aktuálne hygienicko-epidemiologické nariadenia prevádzka Materskej školy  Centrum 2496/29,  Zvolen bude nasledovná:

Čas prevádzky:
15.6. - 30.6. 2020       od 7.00 do 16.00 hod.
1.07.  - 28.8. 2020       od 6.30 do 16.00 hod.

Dochádzka do materskej školy:
1.    od 15.6 do 30.6. 2020 môžu navštevovať materskú školu prednostne deti zamestnaných rodičov, aj keď neboli záväzne prihlásené, ako aj deti rodičov, ktorí prejavili záväzný záujem o materskú školu na základe prieskumu.

2.    od 1.7. do 17.7.2020 materská škola funguje v obmedzenej prevádzke. Materskú školu môžu navštevovať  deti, ktoré sú záväzne prihlásené a ktorých obidvaja rodičia sú zamestnaní. 
 
3.    Na základe usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Rozhodnutia zo dňa 18.6.2020 vydaného zriaďovateľom materskej školy Mesto Zvolen bude prevádzka materskej školy : 

od 20.07. do 07.08. 2020  (t. j. 3 týždne)
PRERUŠENÁ
 
Prerušenie prevádzky bude aj 31.8.2020

4.    od 10.8. do 28.8.2020 pokračuje materská škola v obmedzenej prevádzke. Materskú školu môžu navštevovať  deti, ktoré sú záväzne prihlásené a ktorých obidvaja rodičia sú zamestnaní.

 
 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Platby za MŠ:
•    pri záväznom prihlásení dieťaťa do MŠ počas prázdnin, vzniká rodičovi povinnosť platby v plnej výške (školné+stravné) za daný mesiac aj v prípade, že dieťa do MŠ nenastúpi,
•    Rodičia detí, ktoré nastúpia v mesiaci jún, zaplatia poplatky  za MŠ + stravné do 3 dní, od oznámenia, že môžu navštevovať MŠ.
•    Ďalšie platby v zmysle VZN 178:

Za dieťa, ktoré bude v čase letných prázdnin navštevovať materskú školu júl, alebo august, prispieva zákonný zástupca za dieťa:
a)    ktoré má trvalý pobyt v meste Zvolen sumou vo výške 20 € za každý mesiac,
a)    ktoré má trvalý pobyt mimo mesta Zvolen sumou vo výške 25 € za každý mesiac.
Príspevok sa uhrádza do 20. dňa predchádzajúceho kalendárneho mesiaca.


*Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole sa neuhrádza za dieťa,
a)    ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
b)     ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi  alebo mu bola
Predškoláci uhrádzajú iba príspevok  2 € na réžiu školskej jedálne

Počas trvania krízovej situácie Mesto Zvolen ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení ruší príspevkovú povinnosť zákonného zástupcu, ktorého dieťa od  1. júna 2020 do konca školského roka 2019/2020, t. j. 31.08.2020 nie je prihlásené.

POKYNY, UPRAVUJÚCE PODMIENKY MATERSKEJ ŠKOLY NA OBDOBIE DO KONCA ŠKOLSKÉHO ROKU 2019/2020
V SÚLADE S AKTUÁLNYMI HYGIENICKO – EPIDEMIOLOGICKÝMI NARIADENIAMI.

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZÁPIS DETÍ DO MŠ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Žiadosť
o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie
do Materskej školy Centrum 2496/29 Zvolen
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OZNAM:

 od 01.01.2020 je pevná linka zrušená !
Aktuálny telefonický kontakt : 
M :  0948 / 409 908
Ďakujeme.